Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

1.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de detailhandelaar in mobiliteitsmiddelen, stoelen en loophulpen, evenals alle overige revalidatie hulpmiddelen en aanverwante artikelen, dat in de meest uitgebreide zin van het woord, evenals reparateur van revalidatie hulpmiddelen en vervaardiger van adaptatietechnische aanpassingen aan voornoemde zaken, tevens zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, koper, aanbesteder of ieder, die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan, en eveneens diegene aan wie, of voor wie, de opdrachtnemer een aanbieding doet.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door de opdrachtnemer.
2.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer niet aanvaard en uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval van strijdigheid van beide voorwaarden, de bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren.
2.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van de inhoud en toepasselijkheid van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.
2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtgever van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of op een andere wijze niet van toepassing zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.
2.6 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 3 Prijzen / Aanbiedingen / Offerte’s

3.1 Alle offertes of aanbiedingen van opdrachtnemer hebben, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum der offerte of aanbieding.
3.2 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en binnen normale werkuren.
3.3 Elke opdracht wordt door een schriftelijke opdrachtbevestiging van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging. Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het aanbod van opdrachtnemer, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot uitvoering van een gedeelte van het door hem aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Indien opdrachtgever een schriftelijke bevestiging achterwege laat, maar wel feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst, hetzij door actief, hetzij door passief handelen, wordt deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de wijze zoals door opdrachtnemer geoffreerd en nader bepaald is.
3.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met opdrachtnemer of diens ondergeschikten binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
3.7 De prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting.
De verzendkosten zijn exclusief.

3.8 Deelleveringen kunnen door opdrachtnemer apart gefactureerd worden.
3.9 Tenzij de opdrachtgever de opdracht heeft geplaatst binnen de offertetermijn van zes weken, heeft de opdrachtnemer het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabriek)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen, aan de opdrachtgever door te berekenen indien opdrachtnemer alsnog uitvoering wenst te geven aan de overeenkomst.
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, kan de opdrachtgever de bestelling annuleren, dan wel de overeenkomst ontbinden, binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door opdrachtnemer aan opdrachtgever tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Opdrachtgever mag te allen tijde prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en totstandkoming van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van één van de hierna te noemen zaken, zoals verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabriek)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen.
3.11 Opdrachtnemer is jaarlijks gerechtigd prijzen aan te passen met een percentage van 3%, of met een percentage gelijk aan de indexering van het CBS indien dit hoger vastgesteld wordt.
3.12 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.13 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via de website of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
De opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 4 Annulering / beëindiging

4.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze om welke reden dan ook wenst te annuleren, heeft deze het recht (zichttermijn) het product binnen 14 werkdagen na aflevering zonder opgave van redenen aan opdrachtnemer te retourneren en de koopovereenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten en de verpakking niet beschadigd maar in nieuwstaat zijn. De zichttermijn geldt niet voor producten welke op maat zijn gemaakt of waar aanpassingen in opdracht zijn uitgevoerd (afwijkend van originele staat) en producten die in verband met hygiënische redenen niet opnieuw in de verkoop aangeboden kunnen worden. Indien de opdrachtgever van de aankoop binnen de zichttermijn afziet, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen, de aan opdrachtnemer betaalde bedrag terugbetalen, zonder kosten voor de ontbinding van de koopovereenkomst in rekening te brengen. Indien opdrachtgever, na de wettelijke zichttermijn, wenst te annuleren, is dat alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Bij annulering verbeurt opdrachtgever terstond een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 30% van de orderprijs (inclusief BTW), onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van defecten of beschadigingen aan het product die buiten de schuld van de opdrachtgever om in het stadium voor de aflevering zijn ontstaan. Indien in overleg het product door opdrachtgever zelf wordt terug gebracht of in opdracht van de opdrachtgever via een derde partij wordt geretourneerd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade tijdens het transport.
4.2 Tot het moment der annulering is opdrachtgever de na te melden contractuele rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf het moment der opeisbaarheid van de factuur. Vanaf het tijdstip der annulering is opdrachtgever de na te melden contractuele rente verschuldigd over de boete tot het tijdstip der complete voldoening.

 

Artikel 5 Levering

5.1 De levering van de zaken geschiedt in Friesland ( met uitsluiting de wadden eilanden ) franco afleveradres opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Voor orders met een kleine factuurwaarde kan de opdrachtnemer een bedrag aan vracht- en administratiekosten in rekening brengen. De opdrachtgever kan op zijn verzoek en met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer de goederen eveneens ophalen bij de opdrachtnemer. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen of enige aanspraak te maken op een vorm van korting.
5.2 De opdrachtnemer is bevoegd om een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Opdrachtnemer is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
5.3 De zaken gelden als geleverd door het aftekenen door of namens de opdrachtgever van de afleverbon en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon.
5.4 Indien het ondertekenen van de aflever- c.q. opdrachtbon achterwege blijft, gelden de zaken c.q. diensten als geleverd indien dit uit andere feiten of omstandigheden blijkt, zoals het zonder schriftelijk protest behouden van facturen en het afnemen van de zaken.
5.5 Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan bewuste roekeloosheid of opzet van de opdrachtnemer te wijten.
5.6 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaken, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaken aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Levertijd

6.1 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van aflevering.
6.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft de opdrachtnemer ernaar om bestellingen binnen 5 dagen af te leveren. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling en maatwerk, hierbij behoord men in acht te nemen de productie tijd tussen de 4 á 8 weken. Indien de opdrachtnemer niet tijdig kan leveren, ontvangt de opdrachtgever binnen 1 maand na plaatsing hiervan bericht en heeft deze in dit geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
Indien opdrachtnemer nadere informatie over een termijn voor levering (schriftelijk of op de website) heeft kenbaar gemaakt, dan heeft deze informatie een indicatief karakter. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, welke door de opdrachtgever wordt besteld, zal door
de opdrachtnemer worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Het niet tijdig uitleveren van een bestelling, dan wel het niet tijdig informeren van de opdrachtgever door de opdrachtnemer in geval van vertraging van een bestelling geeft de opdrachtgever het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.3 Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van opdrachtgever of indien de opdrachtgever op andere wijze verplichtingen na dient te komen of medewerking dient te verlenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd verlengd tot het moment dat opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldaan heeft.
6.4 De levertijd is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

 

Artikel 7 Betalingen

7.1 De Betaling van een bestelling dient per vooruitbetaling (aanbetaling), hetzij middels Pin, iDEAL, Contant, of per overmaking op IBAN NL 12 RABO 0393271595 te geschieden of per Pin, contant bij aflevering, ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum, een en ander ter nadere bepaling van opdrachtnemer.
7.2 Consumenten dienen het factuurbedrag voor of bij aflevering van de te leveren zaken te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
7.3 Een andere wijze van betaling dient uitdrukkelijk schriftelijk overeen te zijn gekomen.
7.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk mocht zijn.
7.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan wat zij aan opdrachtnemer verschuldigd is te verrekenen met wat zij van opdrachtnemer te vorderen heeft.
7.6 Wordt de opstelling en/of montage der geleverde zaken buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van de facturen niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nadere schriftelijke afspraken tussen partijen zijn gemaakt.
7.7 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
7.8 Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag der facturen rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het dan geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank, zulks afhankelijk van de hoedanigheid van opdrachtgever.
7.9 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer. Voornoemde kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom en verschenen rente.
7.10 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.
7.11 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Reclamering

8.1 De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en daarbij gebleken gebreken en geleverde hoeveelheden onmiddellijk schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden.
8.2  Reclamering ter zake niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.3 Bij overschrijding van de termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
8.4 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien een reclame over geleverde zaken door de opdrachtnemer wordt geaccepteerd, zal aan de opdrachtnemer de nodige tijd worden gegund om de zaak te vervangen c.q. te herstellen.
8.5 Naar maat vervaardigde dan wel aangepaste zaken worden door de opdrachtnemer niet teruggenomen en geven geen recht tot reclamering, indien de aanpassing is gebaseerd op door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte foutieve meetgegevens.
8.6 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven.
8.7 Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 9 Montage / montagekosten

Indien de opdrachtnemer op zich heeft genomen de zaak te monteren zal dat – tenzij anders overeengekomen – geschieden volgens een tussen partijen van tevoren afgesproken bedrag. Dan zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft verteld. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard dan ook, evenals de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen. De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat deze werkzaamheden voor aanvang der montagewerkzaamheden zijn verricht. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
10.5 Voor het geval dat opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever al nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 11 Garantiebepalingen / Reparaties

11.1 Garantie wordt verleend op het technisch goed functioneren van de geleverde zaak gedurende een jaar na aflevering, of zoveel langer als de fabrikant of de importeur van de zaak garantie op de zaak verleent.  De garantie houdt in reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel. Alle kosten die betrekking hebben op vervanging van het gebrekkige onderdeel, zoals kosten van voorrijden, de- en montage en arbeidsloon, zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:

  • niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften;
  • anders dan het voorziene normale gebruik;
  • normale slijtage;
  • montage of reparatie door de opdrachtgever of derden, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer;
  • ondeskundige reparatie door de opdrachtgever;
  • door de opdrachtgever toegepaste niet originele onderdelen;

en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.
11.2 Indien opdrachtnemer onderzoek naar de zaak verricht of laat verrichten en er uiteindelijk niet onder garantie gerepareerd kan worden, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever onderzoekskosten in rekening te brengen.
11.3 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepalingen.
11.4 Opdrachtgever is gehouden te bewerkstelligen dat personeel van opdrachtnemer, of door hem ingeschakelde derden, bij de geleverde zaak toegelaten worden en in de gelegenheid gesteld worden om de geleverde zaak te onderhouden, te controleren of te repareren. Op verzoek van opdrachtnemer is de opdrachtgever gehouden de zaak voor genoemde handeling(en) af te staan.
11.5 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van wat in deze voorwaarden bepaald is.
11.6 De opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.
11.7 De opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
11.8 Opdrachtgever dient voor voornoemde handelingen de zaak in Nederland aan de opdrachtnemer aan te bieden.

Algemeen Huur

Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur en verkoop van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend.

Afwijkende afspraken buiten deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door Friesland Vitaal, hierna aan te duiden als ‘Verhuurder’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘Huurder’, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Verhuurder en zijn Directie uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de Huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde en diens gevaren. De preventieve maatregelen en andere aanwijzingen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de Huurder te allen tijde te worden opgevolgd voor het veilig kunnen werken met het gehuurde.

 

Huurperiode en verplichtingen Huurder

 

De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode zoals in de overeenkomst is vermeld of uiterlijk van rechtswege 3 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst. Alle dagen gedurende welke de Huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de Verhuurder niet worden aangenomen. Een gedeelte van één dag geldt hierbij als één gehele dag. Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de Verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag verlengd worden, danwel zal de Verhuurder de goederen onverwijld weer tot zich nemen. De huurperiode eindigt nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon of einde huurbon door de Huurder en Verhuurder. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of in of bij één vestiging van de Verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde huurperiode. Verhuurder heeft het recht de huurprijs te berekenen tot het moment dat het huurobject geretourneerd wordt. Indien het gehuurde de eerstvolgende werkdag wordt terugbezorgd vóór 08.00 uur zal voor de dag van terugbezorgen geen huur worden berekend, tenzij anders overeengekomen. Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, schoon en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. (e.e.a. behoudens normale slijtage). Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening Huurder.Voor het huren op rekening dient Huurder over een debiteurnummer te beschikken. Voor  aanvraag van een debiteurnummer dient een bevoegd persoon een volledig ingevuld inschrijfformulier, uittreksel KvK van max. 6 maanden oud en een kopie legitimatie in te leveren. Na goedkeuring van Directie zal een debiteurnummer worden afgegeven waarna huren op rekening mogelijk wordt. Betaling middels automatische incasso is verplicht, tenzij anders is overeengekomen. Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de Verhuurder vast te stellen waarborgsom per PIN moeten voldoen en zich kunnen legitimeren middels een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart tonen, alvorens het huurobject in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de kosten voor de huurtermijn de hoogte van de betaalde waarborgsom overschrijden is Verhuurder gerechtigd een aanvullende waarborgsom te eisen van de Huurder. Ontvangen waarborgsommen zullen na terugontvangst van het huurobject, onder aftrek van aan Verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten, per bank worden gerestitueerd. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden. Huurder is ten aller tijde verantwoordelijk voor het product en dient het product te vergoeden bij geen terugkeer en etc. De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud, gebruik van juiste smeermiddelen en schoonmaakmiddelen gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is.De Huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming. De Huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan de Huurder bij aflevering van het object zijn overhandigd of uitgelegd, in acht genomen dienen te worden. Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt de Huurder zorg voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.

 

Art. 12  Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
12.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 13.1, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien de afnemer een consument is of daarmee gelijk is te stellen en ten opzichte van hem een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
12.3 De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door derden aangebrachte aanpassingen van de door de opdrachtnemer geleverde zaken, tenzij de aanpassingen door deze derden in opdracht van opdrachtnemer werden uitgevoerd.
12.4 In geval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
12.5 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor door de opdrachtgever en/of derden geleden schade ten gevolge van de aan de Leverancier toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 13 Opschorting / Ontbinding

13.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, evenals, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.
13.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
13.4 Ook is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer, kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.6 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 In het geval van een geschil dient de opdrachtgever eerst contact op te nemen met de opdrachtnemer, door per post, Email of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. De opdrachtnemer dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen. De opdrachtgever kan zich in geval van een geschil wenden tot:

Friesland Vitaal
Rode klaver 17
8607EH Sneek
Tel: 06-14406031
Email:frieslandvitaal@gmail.com
Indien het geschil niet naar genoegen opgelost kan worden, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de Geschillencommissie Thuiswinkel of elke andere bij de Stichting Geschillencommissie aangesloten branche geschillencommissie of bij een daaraan gelijkwaardige geschillencommissie. Het geen onverlet laat het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.
De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die zullen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de rechtbank, sector kanton, zal uitsluitend de bevoegde rechter van de sector kanton het geschil kunnen beslechten.
14.3 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten